POLSKA IZBA FIRM SZKOLENIOWYCH realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Sieć współpracy edukacji pozaformalnej SYNERGIA”

Organizacje partnerskie sieci:
  • Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce
  • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE
Celem projektu jest identyfikacja barier i problemów we wdrażaniu EFS w Polsce i przekazanie rekomendacji wspierających eliminacje zdiagnozowanych barier i problemów dla Instytucji Zarządzających i Pośredniczących RPO i POWER dot. sposobów ich eliminacji.

W ramach projektu przewidziano następujące zadania:
  1. Organizacja II Ogólnopolskiego Kongresu Edukacji Pozaformalnej wraz z upowszechnieniem efektów oraz popularyzacja tworzenia programów edukacyjnych przez sektor edukacji pozaformalnej w oparciu o kwalifikacje rynkowe
  2. Opracowanie i upowszechnienie białej księgi edukacji Pozaformalnej w formie poradnika dla przedsiębiorstw sektora edukacji pozaformalnej zawierający wyjaśnienie zmian na rynku związanych z wdrożeniem systemu kwalifikacji oraz rekomendacje dot. dostosowania świadczonych usług (sposobu prowadzenia biznesu w sektorze) do nowych regulacji
  3. Prowadzenie okresowych analiz sposobu wdrażania programów operacyjnych w zakresie (CT8 i CT 10)
  4. Opracowanie księgi barier i problemów w edukacji językowej finansowanej w ramach EFS w Polsce (RUR, RPO) w ramach adaptacji pracowników do zmian i uczenia się przez całe życie

Efekty projektu: Projekt w istotnym stopniu będzie wspierał proces identyfikacja barier i problemów we wdrażaniu EFS w Polsce i poprzez przekazanie rekomendacji dla Instytucji Zarządzających i Pośredniczących dot. sposobów ich eliminacji i przyczyni się (ułatwi) do ich eliminacji i/lub złagodzenia skutków – m.in. poprzez transfer dobrych praktyk pomiędzy programami (RPO i POWER), eliminowanie wad i barier w RPO i POWER.

Wpływ projektu na proces wdrażania EFS w Polsce odbędzie się również dzięki poszerzeniu oferty usług rozwojowych opartych na kwalifikacjach, w tym wpisanych do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Dofinansowania projektu wynosi 100 752,00 PLN (słownie: sto tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote 0/100) i obejmuje:
  1. finansowanie unijne w kwocie 84 913,79 PLN (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzynaście złotych 79/100), co stanowi 84,28% wydatków kwalifikowalnych projektu;
  2. współfinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie 15 838,21 PLN (słownie: piętnaście tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych 21/100), co stanowi 15,72% wydatków kwalifikowalnych projektu.
Źródłem finansowania są środki Pomoc techniczna PO WER dla Ministerstwa Rozwoju na rok 2016 nr POWR.06.01.00-00-0002/15 oraz Pomoc techniczna PO WER dla Ministerstwa Rozwoju na rok 2017 nr POWR.06.01.00-00-0001/16.

Projekt w wersji PDF

Copyright © 2016 Polska Izba Firm Szkoleniowych.