Biała księga
usług rozwojowych

 • Poznaj sektor usług rozwojowych
 • jaki jest, z jakimi barierami się boryka,
 • jakie są czynniki wzrostu, w którą stronę zmierza
 • Pobierz >

Poradnik: Firmy sektora usług
rozwojowych w Zintegrowanym
Systemie Kwalifikacji

 • Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • to proces ważny dla firm świadczących usługi rozwojowe,
 • przygotuj się do zmian, poznaj role, jakie Twoja firma może
 • pełnić w systemie i dowiedz się, jak wykorzystać ZSK biznesowo
 • Pobierz >

Biała księga usług rozwojowych

Biała księga to jedyne tak kompleksowe i wyczerpujące opracowanie opisujące sektor usług rozwojowych,
stworzone przez zespół uznanych ekspertów branżowych. W pracach skoncentrowaliśmy się na 8 obszarach
(kliknij aby poznać szczegóły):


 • Rola sektora usług rozwojowych
 • Technologie w edukacji, paradygmaty, podejścia i metody
 • Gospodarka i rynek pracy
 • Prowadzenie działalności w sektorze
 • Uwarunkowania formalno–prawne
 • Zintegrowany System Kwalifikacji
 • Wyzwania jakościowe w sektorze
 • Kultura i społeczeństwo

Zespół autorów Białej Księgi:

Piotr W. Wiśniewski, Instytucja: PKW-konsulting – wspólnik

Sławomir Łais, OSI CompuTrain, Prezes Zarządu

Anna Jędrusik, Uniwersytet Śląski, LANDYSZ Anna Jędrusik , właścicielka

Piotr Grzechowiak, ODITK Szkolenia Sp. z o.o. (GRUPA ODITK), Prezes Zarządu

dr Krzysztof Symela, Instytucja: ITeE-PIB, Kierownik Ośrodka Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki

Iwona Sołtysińska, Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dyrektor ds. Rozwoju

Piotr Piasecki, Polska Izba Firm Szkoleniowych, Prezes Zarządu

Andrzej Lech, Polska Izba Firm Szkoleniowych, Dyrektor ds. Statutowych

Kongres Edukacji Pozaformalnej

II. Ogólnopolski Kongres Edukacji Pozaformalnej to niezwykle ważne wydarzenie skupiające branżę usług uczenia się i rozwoju w Polsce: firmy szkoleniowe i doradcze, trenerów i coachów, wykładowców i ekspertów.

W gronie ponad 300 uczestników były reprezentowane wszystkie środowiska branżowe oraz ośrodki naukowe, instytucje publiczne i ośrodki decyzyjne kształtujące politykę edukacyjną w Polsce.


W trakcie Kongresu zajęliśmy się:

 • Przeglądem trendów i istotnych zmian na rynku edukacji przez całe życie w Europie i w Polsce
 • Oceną potrzeb rozwojowych naszej branży wynikających z wyzwań rozwojowych polskiej gospodarki
 • Przeglądem szans i zagrożeń rozwoju sektora edukacji pozaformalnej, w tym tych, wynikających z nowego okresu programowania
 • Oceną wpływu wdrożenia systemu ZSK na rozwój rynku edukacji pozaformalnej
 • Oceną wyzwań jakościowych, technologicznych i zmiany paradygmatów w uczeniu się
 • 340uczestników
 • 76mówców i uczestników debat
 • 23prezentacje i warsztaty dobrych praktyk i inicjatyw Partnerów
 • 8wystąpień plenarnych
 • 3debaty

Paweł Chorąży,
Podsekretarz Stanu


II Kongres Edukacji Pozaformalnej to niezwykle cenna inicjatywą środowisk zajmujących się nurtem edukacji osób dorosłych. Szkolenia, coaching czy doradztwo personalne to nowoczesne narzędzia rozwoju bez których dzisiaj trudno sobie wyobrazić skuteczne funkcjonowanie osoby dorosłej na rynku pracy i w życiu społecznym. Wszyscy potrzebujemy dostępu do wartościowych, sprawdzonych oraz dających wymierne korzyści usług świadczonych przez branżę edukacji pozaformalnej, dlatego niezwykle ważne są tego typu spotkania podczas których mamy okazję rozmawiać zarówno o osiągnięciach, jak i wyzwaniach jakie przed nią stoją.

Witold Stępień,
Marszałek Województwa Łódzkiego


Nowa jakość polskiej rzeczywistości stawia przed nami nowe wyzwania. Świat też się zmienia, mamy dostęp do coraz to nowocześniejszych technologii i nieznanych dotychczas możliwości, chociażby dzięki internetowi. Dlatego łódzki Kongres ma tak wielkie znaczenie. Jest znakomitą płaszczyzną wymiany doświadczeń, poznawania nowych trendów, a także łączenia sit. Jestem przekonany, że dobrze będzie temu służył Sojusz Edukacji Pozaformalnej, powołany podczas obrad, zaś wnioski z debaty na temat wdrażania nowej Ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji pomogą nam wszystkim w dalszym pomnażaniu najcenniejszego, co mamy- kapitału ludzkiej wiedzy, kompetencji i umiejętności odnalezienia się we współczesności.

Piotr Piasecki,
Prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych


Przed Kongresem chcieliśmy, żeby aby jego efektami było opracowanie „białej księgi” zawierającej wnikliwy przegląd stanu w jakim jest sektor edukacji pozaformalnej, wraz z rekomendacjami dla dalszego rozwoju, wypracowanie opinii i stanowisk w formie publikacji oraz powołanie ciała kolegialnego reprezentującego branżę edukacji pozaformalnej. Wszystkie cele udało się zrealizować, oddajemy do Państwa dyspozycji Białą Księgę Usług Rozwojowych, Poradnik „Firmy sektora usług rozwojowych w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji” oraz pakiet podsumowujący kluczowe debaty. Aktualnie pracujemy nad formatem trzeciej edycji Kongresu, mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli przedstawić Państwu efekty prac przygotowawczych.Zapoznaj się z materiałami z kongresu
II. Ogólnopolski Kongres Edukacji Pozaformalnej - PDF

Sojusz na rzecz rozwoju edukacji pozaformalnej

We wrześniu 2016 roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Partnerów Sojuszu - nieformalnej reprezentacji naszego sektora, zawiązanej podczas 2. Kongresu Edukacji Pozaformalnej, który obradował w 23 czerwca w Łodzi.

Sygnatariusze Porozumienia nakreślili zakres wyzwań i celów, które stanowią dla nich obszar wspólnej troski, a dla realizacji których inicjatywa może dać nowy impuls i energię:


 • Działania na rzecz poprawy wizerunku sektora, jego profesjonalizacji i dbałości o standardy jakości, przy jednoczesnym popularyzowaniu dobrych praktyk i dorobku sektora w tym zakresie,
 • Aktywność w opiniowaniu i proponowaniu rozwiązań systemowych, w tym służących pogłębianiu spójności różnych obszarów edukacji i ściślejszej współpracy instytucji Państwa z podmiotami edukacji dla dorosłych, uczących się przez całe życie; w tym obszarze szczególne miejsce przypada działaniom na rzecz rozwoju i spójności ZSK, działaniom informacyjnym i wyjaśniającym, służącym powszechnemu korzystaniu z Systemu i łatwiejszemu kontaktowi z władzą publiczną,
 • Systemowy monitoring funkcjonujących rozwiązań regulacyjnych i systemów wsparcia, pod kątem identyfikowania błędów, naruszeń i wad obowiązującej praktyki,
 • Środowiskowa inicjatywa na rzecz dalszego ujednolicenia języka i pojęć, rozumienia standardów jakości kształcenia i nowego paradygmatu uczenia się,
 • Konsekwentne przekonywanie władzy publicznej, że niezbędnym warunkiem rozwoju społecznego i gospodarczego jest inwestycja w rozwój obywateli na każdym etapie ich życia, co oznacza też odważniejsze programy wsparcia finansowego (hasło: 500+ na rozwój) i system zachęt zarówno dla pracodawców jak i pracobiorców poprzez rozwiązania fiskalne.

Członkowie Sojuszu:

Inicjatorem, administratorem i koordynatorem prac Sojuszu jest Polska Izba Firm Szkoleniowych.

Sojusz ma swojego przedstawiciela w Radzie Interesariuszy ZSK (Piotr Piasecki - Prezes Zarządu PIFS) oraz dwóch w Radzie Programowej ds. Kompetencji (Bartosz Berendt, Prezes Izby Coachingu oraz Piotr Piasecki).

Poradnik

Firmy sektora usług rozwojowych w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Poradnik to element dorobku II Kongresu Edukacji Pozaformalnej, który został zorganizowany przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych w Łodzi, w czerwcu 2016 roku.

Opracowanie może być pomocne dla firm oferujących usługi rozwojowe, zastanawiających się, jaki wpływ na ich działalność może mieć ZSK i w jaki sposób znaleźć w nim swoją rolę i miejsce.

Poradnik jest spojrzeniem na proces tworzenia i wdrażania w Polsce systemu kwalifikacji z perspektywy jego uczestników, działających według zasad rynkowych, i próbą opisania językiem korzyści możliwości systemu oraz potencjalnego znaczenia dla rynku usług rozwojowych, w tym usług edukacyjnych.

Celem publikacji jest pokazanie, że stworzone ramy prawne i instytucjonalne systemu tworzą szerokie, potencjalne pole aktywności dla podmiotów szeroko rozumianej branży.

Autor: Andrzej Lech, Ekspert Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

Poradnik: Firmy sektora usług rozwojowych w ZSK Pobierz >

O projekcie SYNERGIA

 • Organizacje partnerskie sieci:
 • Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w PolsceStowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce
 •  
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASEPolskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w
  Nauczaniu Języków Obcych PASE
 • W ramach projektu przewidziano m.in. zadania:
 • Organizacja II Ogólnopolskiego Kongresu Edukacji Pozaformalnej wraz z upowszechnieniem efektów oraz popularyzacja tworzenia programów edukacyjnych przez sektor edukacji pozaformalnej w oparciu o kwalifikacje rynkowe.
 • Opracowanie i upowszechnienie białej księgi edukacji Pozaformalnej w formie poradnika dla przedsiębiorstw sektora edukacji pozaformalnej zawierający wyjaśnienie zmian na rynku związanych z wdrożeniem systemu kwalifikacji oraz rekomendacje dot. dostosowania świadczonych usług (sposobu prowadzenia biznesu w sektorze) do nowych regulacji
 • Dofinansowanie projektu (100 752,00 PLN) obejmuje:
 • Finansowanie unijne w kwocie 84 913,79 PLN (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzynaście złotych 79/100), co stanowi 84,28% wydatków kwalifikowalnych projektu;
 • Współfinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie 15 838,21 PLN (słownie: piętnaście tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych 21/100), co stanowi 15,72% wydatków kwalifikowalnych projektu.
 • Źródłem finansowania są środki Pomoc techniczna PO WER dla Ministerstwa Rozwoju na rok 2016 nr POWR.06.01.00-00-0002/15 oraz Pomoc techniczna PO WER dla Ministerstwa Rozwoju na rok 2017 nr POWR.06.01.00-00-0001/16.

Pobierz materiały

Wybierz materiał do pobrania:

Współpracują z nami:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.